ALLMÄNNA VILLKOR

Genom att fylla i och underteckna den relaterade medlemskapsansökningsblanketten och relaterad auktorisation intygar du att du är auktoriserad att registrera företaget som medlem i Svenska Krögare AB ("SK"). Dessutom samtycker du till att verksamhetsansvarig ska omfattas av SK:s medlemsvillkor enligt nedan:

1. Som medlem i SK samtycker du härmed till att ge SK tillräcklig auktorisation för att få tillgång till dina inköpsdata så att SK kan säkerställa medlemsförmånerna (medlemmen). Medlemsförmånerna inkluderar, men är inte begränsade till, förmånliga priser med tillverkare och distributörer samt rabatter på medlemmens inköp när dessa är tillgängliga (medlemsförmånerna). Om din distributör eller annan leverantör kräver att medlemmen ska underteckna en auktorisation som SK anser begränsar användningen av medlemmens inköpsdata på ett oskäligt sätt, kommer vi att informera dig om detta och förse dig med en auktorisation som instruerar din distributör eller leverantör att frige sådana data under villkor som du och SK anser lämpliga. Dessutom förbinder sig medlemmen att samarbeta med sin distributör för att säkerställa att eventuella avvikande prisavtal tillgängliga via SK läggs till i distributörens orderkatalog för att säkerställa att denna värdefulla medlemsförmån är tillgänglig för medlemmen.

2. Personen som fyller i medlemsregistreringen (den "sökande") och utför den relaterade dokumentationen intygar härmed att han eller hon är en auktoriserad agent, ägare eller anställd för företaget som identifierats i registreringen och erkänner att de har den nödvändiga auktoriteten att ingå ett medlemskap med SK. Enligt bästa kännedom är all information som tillhandahållits avseende medlemmen korrekt. Om SK upptäcker att den tillhandahållna informationen inte var korrekt har SK rätt att annullera eller ändra medlemmens deltagande i samtliga medlemsförmåner och andra program som är tillgängliga genom SK.

3. Sökande erkänner att eventuella pågående program som medlemmen önskar fortsätta genom en direkt relation har blivit avslöjade och att medlemmen förstår att de inte kommer att kunna delta i medlemsförmånerna avseende dessa direkta program. Vidare, om SK upptäcker att en medlem har ett direkt program som inte har avslöjats, ger medlemmen härmed tillstånd till SK att behålla medlemmen i SK-programmet med avseende på detta. När medlemmen har underrättats om det konfliktande direkta programmet, samtycker medlemmen härmed till att avsluta sådant direkt program inom fem (5) arbetsdagar och accepterar att återbetala eventuella rabatter som medlemmen kan ha tjänat i samband med sådana direkta program. Om medlemmen, efter underrättelse, inte utfärdar en uppsägningsnotis av sådant direkt program inom (5) fem dagar, ger medlemmen härmed tillstånd till att SK utfärdar sådan uppsägning på medlemmens vägnar.

4. Genom att underteckna SK:s medlemsregistrering ger sökande SK tillstånd att registrera medlemmen i samtliga medlemsförmåner och relaterade program. Medlemmen ger SK tillstånd att kontakta alla leverantörer som är listade inom medlemmens registrering för att erhålla produktdata och rapportering för ändamål som prisverifiering, volymtillåtelser, möjlighetsanalys och övriga ändamål för vilka SK använder sådana data enligt dessa medlemsvillkor. Sökande samtycker och erkänner att SK kan erhålla ekonomisk ersättning från vissa programleverantörer baserat på min medverkan genom SK:s medlemsförmåner.

5. För att säkerställa SK:s medlemsförmåner måste SK säkerställa att du uppfyller dess medlemsvillkor med avseende på de inköp du gör. En av medlemsvillkoren är att du köper produkter tillverkade av SK:s föredragna tillverkare och att du gör detta i enlighet med SK:s minimala krav på överensstämmelse ("SK:s krav på överensstämmelse"). Specifikt måste SK säkerställa sina strategiska partners att du köper enligt deras program för att fortsätta säkra medlemsförmånerna. Medlemmen förbinder sig att följa SK:s krav på överensstämmelse, som SK förbehåller sig rätten att ändra från tid till annan. Dessutom förbinder sig medlemmen att delta i periodiska överensstämmelsegranskningar utförda av SK:s överensstämelseavdelning, för att granska och ta emot sparandemöjligheter när de identifieras, till stöd för SK:s strategiska partners produkter. Medlemmen förbinder sig att överväga, prova och konvertera en del av sina inköp till produkter som presenteras enligt medlemmens beslut baserat på dess totala marknadskorgsköp. Medlemmen förbinder sig vidare att be distributören eller andra leverantörer att lagerföra sådana produkter när det är nödvändigt.

6. Medlemmen erkänner att medan vissa av SK:s medlemsförmåner, inklusive avvikande prissättning och förmånliga priser genom distributörer, är tillgängliga för medlemmen vid tidpunkten för köp av kvalificerade produkter, tar det SK ungefär sex (6) till nio (9) månader att säkra de rabatter som är tillgängliga på medlemmens inköp. I detta avseende överför traditionellt SK rabatter till medlemmar antingen kvartalsvis eller årligen, beroende på volymen av kvalificerade inköp som medlemmen gjort.

7. Medlemmen ingår efter medlemskap med SK avtal med utvalda leverantörer. Medlemmens inköp sker direkt från respektive leverantör. Samtliga villkor avseende köpet regleras i de separata avtal som medlemmen ingår med respektive leverantör vid varje inköp. SK har inget ansvar för de köp som medlemmen gör från dessa leverantörer. SK samt leverantörerna friskriver sig härmed för eventuella oförutsedda prisförändringar under året

8. SK förbehåller sig rätten att ändra SK:s medlemsvillkor när som helst. De aktuella SK:s medlemsvillkoren kommer att finnas tillgängliga på www.svenskakrogare.se och det är medlemmens ansvar att vara medveten om och följa SK:s medlemsvillkor.

9. SK förbehåller sig rätten att suspendera medlemsförmånerna och/eller avsluta medlemmens medlemskap när som helst med eller utan orsak.

10. Om medlemmen önskar avsluta sitt medlemskap med SK måste medlemmen ge nittio (90) dagars skriftligt meddelande om uppsägningen till SK. En sådan uppsägning blir inte giltig förrän nittio (90) dagars skriftligt meddelande har gått ut till SK.

11. Medlemmen erkänner att SK sammanställer inköpsdata som samlats in från medlemmarna, tar bort all personidentifierande information relaterad till medlemmen eller dess plats och använder datan för att informera tillverkare om inköpstrender och annan relevant information avseende köp av deras produkter. Ingen personidentifierande information som kan kopplas till medlemmen kommer att tillhandahållas i sådana fall. Medlemmen ger uttryckligen sitt medgivande till SK:s användning av datan för detta ändamål.

12. Medlemmen erkänner att vissa leverantörer betalar en administrativ avgift till SK avseende administration av de program som erbjuds av SK och/eller leverantören. Medlemmen erkänner vidare att SK delar en del av de rabatter som bearbetas och tas emot på medlemmens inköp som ersättning för att tillhandahålla medlemmen tillgång till SK:s rabattprogram, underhålla rabattprogrammet och relaterade avtal, samla in medlemmens inköpsdata från dess leverantörer, rapportera dessa inköp till SK:s strategiska partners och tillverkare samt överföra rabattintäkterna till medlemmarna.

13. Medlemmen friskriver härmed och avsäger sig för all framtid alla anspråk, krav och skador (verkliga och följdskador) av varje slag och natur som den har gentemot SK, dess tjänstemän, styrelseledamöter, aktieägare, anställda, agenter och efterträdare avseende medlemmens medlemskap i SK, medlemsförmånerna, några anspråk som härrör från SK:s mottagande och/eller användning av medlemmens inköpsdata och/eller några anspråk som är relaterade till medlemmens inköp av produkter från distributörer, leverantörer och/eller tillverkare.

14. SK tillhandahåller tjänsterna i samband med medlemsförmånerna på en "SOM DE ÄR" -basis och avsäger sig härmed alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, avseende sina tjänster och medlemsförmånerna, inklusive garantier avseende säljbarhet och lämplighet för ett särskilt ändamål. SK kommer inte att ha indirekta eller följdskador i samband med några anspråk relaterade till sina tjänster, medlemmens medlemskap i SK, medlemsförmånerna, några anspråk som härrör från SK:s mottagande och/eller användning av medlemmens inköpsdata och/eller några anspråk som är relaterade till medlemmens inköp av produkter från distributörer, leverantörer och/eller tillverkare. I händelse av några anspråk gentemot SK avseende dess tjänster, medlemsförmånerna, SK:s mottagande och/eller användning av medlemmens inköpsdata och/eller några anspråk som är relaterade till medlemmens inköp av produkter från distributörer, leverantörer och/eller tillverkare, ska SK:s ansvar inte överstiga det belopp som medlemmen betalat till SK för medlemskapet.

15. Medlemmen ska försvara och hålla SK och deras respektive dotterbolag, agenter, representanter, tjänstemän, styrelseledamöter och anställda (de "skyddade") skadefria gentemot alla anspråk, förluster, skadestånd, domar, påföljder, ränta, skador, kostnader och utgifter av alla slag (inklusive rimliga advokatarvoden,) som relaterar till medlemmens handlingar eller underlåtenheter som på något sätt har att göra med detta avtal. SK och medlemmen är oberoende entreprenörer, och någon byrå-, partnerskaps-, joint venture-, arbetsgivar-arbetstagare- eller franchise-franchisetagare-relation är inte avsedd eller skapad.