ALLMÄNNA VILLKOR

Genom att fylla i och underteckna Svenska Krögares medlemsavtal intygar du att du är befullmäktigad att registrera företaget som medlem i Svenska Krögare AB ("SK"). Dessutom samtycker du till att företaget omfattas av SK:s medlemsvillkor enligt nedan:

 1. Som medlem i SK samtycker du härmed till att ge SK rättighet att få tillgång till dina inköpsdata så att SK kan säkerställa dina förmåner som medlem. Medlemsförmånerna inkluderar, men är inte begränsade till, förmånliga priser med tillverkare och distributörer samt rabatter på medlemmens inköp när dessa är tillgängliga (medlemsförmånerna). Om din distributör eller annan leverantör kräver att medlemmen ska underteckna en fullmakt som SK anser begränsar användningen av medlemmens inköpsdata på ett oskäligt sätt, kommer vi att informera dig om detta och förse dig med en fullmakt som instruerar din distributör eller leverantör att utge sådan data under villkor som du och SK anser lämpliga. Dessutom förbinder sig medlemmen att samarbeta med sin distributör för att säkerställa att eventuella avvikande prisavtal tillgängliga via SK läggs till i distributörens orderkatalog för att säkerställa att denna medlemsförmån är tillgänglig för medlemmen.

 2. Personen som fyller i medlemsregistreringen (den "sökande") och fyller i den relaterade dokumentationen intygar härmed att han eller hon är en behörig agent, ägare eller anställd för företaget som identifierats i registreringen och vidgår att de har nödvändig ställningsfullmakt att ingå ett medlemskap med SK. Enligt ansökarens bästa vetskap är all information som tillhandahållits avseende medlemmen korrekt. Om SK finner att den tillhandahållna informationen inte är korrekt har SK rätt att annullera eller ändra medlemmens deltagande i samtliga medlemsförmåner och andra program som är tillgängliga genom SK.

 3. Sökande är medveten om att eventuella pågående direktavtal som medlemmen önskar fortsätta med har blivit redovisade och att medlemmen inser att de inte kommer att kunna delta i medlemsförmånerna avseende dessa direktavtal. Vidare, om SK upptäcker att en medlem har ett direktavtal som inte har redovisats, ger medlemmen härmed SK rätten att behålla medlemmen i SK-programmet med avseende på detta. När medlemmen har underrättats om ett sådant direktavtalet, samtycker medlemmen härmed till att avsluta detta avtal inom fem (5) arbetsdagar och accepterar att återbetala eventuella rabatter som medlemmen kan ha tjänat i samband med ett sådant avtal. Om medlemmen, efter underrättelse, inte utfärdar en uppsägningsnotis av ett sådant avtal inom (5) fem dagar, ger medlemmen härmed tillstånd till att SK utfärdar sådan uppsägning å medlemmens vägnar.

 4. Genom att underteckna SK:s medlemsavtal ger sökande SK tillstånd att registrera medlemmen i samtliga medlemsförmåner och relaterade program. Medlemmen ger SK tillstånd att kontakta alla leverantörer som är listade leverantörer i medlemmens leverantörsregister för att erhålla all data på produktnivå såsom artikelnummer, produktnamn, inköpspriser etc. för att SK ändamålsenligt ska säkerställa prisnivåer, volymer och ta fram alternativa produktmöjligheter samt i övrigt för vilka SK använder sådan data enligt dessa medlemsvillkor. Sökande samtycker och godkänner att SK kan erhålla ekonomisk ersättning från vissa leverantörer baserat på medlemmens medverkan genom SK:s medlemsförmåner.

 5. För att garantera SK:s medlemsförmåner måste SK säkerställa att du som medlem uppfyller medlemsvillkoren med avseende på de inköp du gör. Ett av medlemsvillkoren är att du köper produkter producerade och tillhandahållna av SK:s utvalda producenter och grossister samt att du gör detta i enlighet med avtalets minimumkrav ("SK:s minimumkrav"). Speciellt viktigt är det för SK att kunna säkerställa för sina utvalda partners att medlemmen köper enligt deras produktprogram för att fortsatt erhålla medlemsförmånerna. Medlemmen förbinder sig att följa SK:s krav på avtalets minimikrav, som SK förbehåller sig rätten att ändra från tid till annan. Dessutom förbinder sig medlemmen att delta i de periodiska analyserna utförda av SK:s analysavdelning i syfte att identifiera besparingar till stöd för SK:s utvalda partners produkter. Medlemmen förbinder sig att överväga, prova och konvertera en del av sina inköp till produkter som presenteras enligt medlemmens önskan. Medlemmen förbinder sig vidare att be distributören eller andra leverantörer att lagerföra sådana produkter när det är nödvändigt.

 6. Medlemmen ingår efter medlemskap med SK avtal med utvalda leverantörer. Medlemmens inköp sker direkt från respektive leverantör. Samtliga villkor avseende köpet regleras i de separata avtal som medlemmen ingår med respektive leverantör vid varje inköp. SK har inget ansvar för de köp som medlemmen gör från dessa leverantörer. SK samt leverantörerna friskriver sig härmed för eventuella oförutsedda prisförändringar under året

 7. Medlemsavgiften är för närvarande 4695 SEK och kommer att revideras årligen. Medlemsavgiften är föremål för årlig granskning och justering. Medlemsavgiften dras årligen från medlemmens upparbetade bonus. Om medlemmen inte har någon upparbetad bonus tillgänglig när avgiften ska dras, kommer medlemsavgiften att utebli. Observera att medlemsavgiften inte är återbetalningsbar. En gång betald kommer medlemsavgiften att anses som förbrukad och kommer inte att återbetalas. Vi förbehåller oss rätten att ändra medlemsavgifterna med förvarning. Alla ändringar kommer att meddelas till användarna via e-post och kommer också att finnas tillgängliga i de allmänna villkoren. Användare har rätt att acceptera eller avvisa sådana ändringar. Om medlemmen väljer att inte acceptera ändringarna, har de rätt att säga upp sitt medlemskap. Medlemmen kommer att erhålla underlag över den avdragna medlemsavgiften vid tidpunkten för bonusutbetalning. Dessa underlag kommer att fungera som kvitton för medlemsavgiften. Har du några frågor eller behöver ytterligare information om medlemsavgifterna, är du välkommen att kontakta oss via e-post på

  info@krogare.se. Vi finns här för att hjälpa dig med eventuella frågor eller funderingar du kan ha.

 8. SK förbehåller sig rätten att ändra SK:s medlemsvillkor när som helst. De aktuella medlemsvillkoren kommer att finnas tillgängliga på www.svenskakrogare.se och det är medlemmens ansvar att vara medveten om och följa SK:s medlemsvillkor.

 9. SK förbehåller sig rätten att ta bort medlemsförmånerna och/eller avsluta medlemmens medlemskap när som helst med eller utan orsak.

 10. Om medlemmen önskar avsluta sitt medlemskap med SK måste medlemmen ge nittio (90) dagars skriftligt meddelande om uppsägningen till SK. En sådan uppsägning blir inte giltig förrän nittio (90) dagars skriftligt meddelande har gått ut till SK.

 11. Medlemmen godkänner att SK sammanställer inköpsdata som samlats in från medlemmen, tar bort all personidentifierande information relaterad till medlemmen eller dess plats och använder den data för att informera tillverkare om inköpstrender och annan relevant information avseende köp av deras produkter. Ingen personidentifierande information som kan kopplas till medlemmen kommer att tillhandahållas i sådana fall. Medlemmen ger uttrycklig

 12. Medlemmen godkänner att vissa leverantörer betalar en administrativ avgift till SK avseende administration av de program som erbjuds av SK och/eller leverantören. Medlemmen godkänner vidare att SK delar en del av de rabatter som bearbetas och tas emot på medlemmens inköp som ersättning för att ge medlemmen tillgång till SK:s rabattprogram, underhålla rabattprogrammet och relaterade avtal, samla in medlemmens inköpsdata från dess leverantörer, rapportera dessa inköp till SK:s utvalda partners och tillverkare samt överföra rabattintäkterna till medlemmarna.

 13. Medlemmen friskriver och avsäger sig för all framtid alla anspråk, krav och skador (verkliga och följdskador) av varje slag och natur som den har gentemot SK, dess tjänstemän, styrelseledamöter, aktieägare, anställda, agenter och efterträdare avseende medlemmens medlemskap i SK, medlemsförmånerna, mottagande och/eller användning av medlemmens inköpsdata och/eller andra anspråk som är relaterade till medlemmens inköp av produkter från distributörer, leverantörer och/eller tillverkare.

 14. SK tillhandahåller tjänsterna i samband med medlemsförmånerna på en "SOM DE ÄR" -basis och avsäger sig härmed alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, avseende sina tjänster och medlemsförmåner, inklusive garantier avseende säljbarhet och lämplighet för ett särskilt ändamål. SK kommer inte acceptera indirekta eller eventuella följdskador i samband med några krav som är relaterade till sina tjänster, medlemmens medlemskap i SK, medlemsförmånerna, några krav som härrör från SK:s mottagande och/eller användning av medlemmens inköpsdata och/eller några krav som är relaterade till medlemmens inköp av produkter från distributörer, leverantörer och/eller tillverkare. I händelse av några krav gentemot SK avseende dess tjänster, medlemsförmånerna, SK:s mottagande och/eller användning av medlemmens inköpsdata och/eller några krav som är relaterade till medlemmens inköp av produkter från distributörer, leverantörer och/eller tillverkare, ska SK:s ansvar inte överstiga det belopp som medlemmen betalat till SK för medlemskapet.

 15. Medlemmen ska försvara och hålla SK och deras respektive dotterbolag, agenter, representanter, tjänstemän, styrelseledamöter och anställda (de "skyddade") skadefria gentemot alla anspråk, förluster, skadestånd, domar, påföljder, ränta, skador, kostnader och utgifter av alla slag (inklusive rimliga advokatarvoden,) som relaterar till medlemmens handlingar eller underlåtenheter som på något sätt har att göra med detta avtal. SK och medlemmen är oberoende entreprenörer, och någon byrå-, partnerskaps-, joint venture-, arbetsgivar-arbetstagare- eller franchise-franchisetagare-relation är inte avsedd eller skapad.